(Source: odoruodoru, via eightorn)

(Source: odoruodoru, via eightorn)

eitotto:

YASU & RYO [ヤンマー♡]

(via eightorn)

(Source: blackyducky, via eightorn)

(Source: preqq, via eightorn)

(Source: blackyducky, via eightorn)

(Source: blackyducky, via eightorn)

Kanpani Ep11 12/17/2009 - Ryo has never been to Thailand.

(Source: fuckyeahryocaps, via eightorn)